I Duidelijkheid over compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een half jaar, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Op 1 april 2020 treedt de Regeling Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Met deze regeling kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen.

Ten aanzien van de onderstaande punten is er door minister Koolmees recentelijk duidelijkheid gegeven.
Zie ook: Kamerbrief compensatieregeling transitievergoeding en Factsheet compensatieregeling transitievergoeding.

 1. De maximering van de compensatie door het UWV.
  De compensatie van het UWV kan niet hoger zijn dan de (wettelijk verschuldigde en) door de werkgever betaalde transitievergoeding. De wet maximeert de compensatie daarnaast op een aantal andere manieren. Zie Kamerbrief en factsheet hierboven.
 2. De gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad (HR) over slapende dienstverbanden.
  De HR heeft beslist dat de werkgever moet instemmen met een voorstel van de werknemer een slapend dienstverband te beëindigen. De werkgever dient dan ook in te stemmen met het betalen van een
  transitievergoeding, zoals die zou zijn geweest als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte zou zijn ontbonden. Ook voor deze transitievergoeding is compensatie mogelijk.
 3. Overgangsrecht wordt niet aangepast.
  Dit betekent dat wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 start, de compensatie ook berekend wordt volgens de nieuwe berekening.
 4. De beslistermijn van het UWV.
  Voor zogenoemde ‘oude gevallen’ heeft het UWV een beslistermijn van zes maanden. Deze beslistermijn gaat gelden voor alle gevallen waarin de wachttijd van 104 weken is gelegen voor 1 april 2020. De wachttijd is beslissend, dus de betaling van de  transitievergoeding op of na 1 april 2020 maakt een dergelijk geval geen ‘nieuwe aanvraag’.

II Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020?

Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen in 2020.

 1. Geboorteverlof
  Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Zij hebben dan recht op een uitkering van maximaal 70% van het dagloon, betaald door het UWV.
 2. Leven lang ontwikkelen
  Vanaf maart 2020 gaat de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start. MKB-bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Met deze regeling stelt het kabinet structureel € 48 miljoen per jaar beschikbaar.
 3. Wet arbeidsmarkt in balans
  Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Door de invoering van de Wab kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Zo krijgen mensen die werken op oproep- of payrollbasis te maken met veranderingen, net als mensen die in tijdelijke contracten werken. Zie ook: Fact sheet over de Wab op de Cohesie-website.
 4. Regeling ‘onwerkbaar weer’ voor werkgevers
  Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. De regeling geldt bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval) en als aan de overige voorwaarden van deze regeling is voldaan. Een werkgever kan dan na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.
 5. Arbeidstoeleiding vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  Er komt in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan. In 2020 wordt hier 8,5 miljoen euro voor vrijgemaakt op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. Het gaat in totaal om zo’n 67.000 leerlingen.
 6. Verlenging van ondersteuning voor ouderen die werkloos worden
  De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt per 1 januari 2020 verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering.
 7. Beslagvrije voet jongvolwassenen
  De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop een deurwaarder geen beslag mag leggen. Ten aanzien van de vaststelling van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen (18-20 jaar) zal worden aangesloten bij de bijstandsnorm voor 21-jarigen en ouder. Hiermee komt de specifieke (lagere) beslagvrije voet voor jongvolwassenen te vervallen.
 8. Bijstandsverlening ondernemers
  De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De regeling wordt eenvoudiger, zowel voor mensen die een beroep doen op het Bbz als ook voor gemeenten die deze uitvoeren.