Gecertificeerd

Cohesie is een 9001 gecertificeerde arbodienst onder nummer: 277316-2018-OTH-NLD-DNV (link naar certificaat) en voldoet aan de Richtlijn Arbodiensten.

Cohesie is tevens NEN 7510-1:2017 (link naar certificaat) en ISO/IEC 27001:2013 (link naar certificaat) gecertificeerd: Informatiebeveiliging in de zorg.

Het arbo kwaliteitssysteem bestaat uit een kwaliteitshandboek met werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende arbodienst verlening geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en –methoden. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenprocedure deel uit van ons kwaliteitssysteem.

SBCA

Om een certificaat te kunnen verkrijgen, moet een Arbodienst voldoen aan de eisen in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten. Door enkele door de Minister aangewezen certificerende instellingen wordt het bewijs afgeven in de vorm van twee certificaten: een ISO-9001 en een WCSS-Arbodiensten. De normering geeft regels ten aanzien van deskundigheid, organisatie en kwaliteit van de dienstverlening. De Arbodiensten worden daarop getoetst door een onafhankelijke private instelling. Ook interne Arbodiensten hebben dit certificaat nodig.

Een arbodienst wordt geacht een basispakket aan diensten te bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt het certificaat aan arbodiensten die naar zijn oordeel een goed pakket bieden. Een arbodienst moet voorts over voldoende personeel beschikken, dat wat opleiding, ervaring en aantal betreft in staat is om op adequate wijze en gecoördineerd diensten te verlenen aan zijn klanten.

Een aanvraag voor een certificaat moet worden ingediend bij een certificerende instelling, die is aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn verscheidene certificerende instellingen; een overzicht hiervan kunt u vinden op de website van de SBCA.

De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) voert het beheer over het register en stelt de richtlijnen vast voor  het toetsen en certificeren. Een belangrijk onderdeel van deze richtlijn is de juiste omgang met vertrouwelijke informatie.

We zijn er trots op te mogen werken voor uitsluitend A-merken; organisaties die in de dienstverlening van Cohesie de eigen kwaliteit herkennen en erkennen.