Privacy

Cohesie legt vanuit de arbodienstverlening gegevens vast wanneer u diensten van Cohesie afneemt.

Deze website wordt door Cohesie regelmatig gewijzigd. Cohesie behoudt zich ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy regelement. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde alsmede met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Cohesie mag de informatie op deze website te allen tijde veranderen zonder dit van te voren aan te kondigen.

Privacy

Persoonsgegevens zijn bij Cohesie zeer goed beveiligd. De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor Cohesie. Persoonlijke gegevens en overige gegevens die Cohesie ontvangt worden vertrouwelijk behandeld door Cohesie en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Cohesie gaat te allen tijde zorgvuldig met de persoonsgegevens van u en uw werknemers om. Daarom zijn onze bestanden en systemen goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw (persoons)gegevens. Cohesie hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de strikte wet- en regelgeving alsmede de Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. Cohesie heeft conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonlijke- en gezondheidsgegevens te beveiligen. Op onze medewerkers en leveranciers rust een geheimhoudingsplicht. Daarnaast is Cohesie een gecertificeerde arbodienst. Tijdens de jaarlijkse audit wordt onder andere uitgebreid getoetst of Cohesie werkt volgens de Wet Verbetering Poortwachter en of de privacy van werknemers maximaal geborgd is. We staan aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer 1259306.

Doel
Cohesie verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van verzuimende medewerkers en uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. De casemanagers van Cohesie werken nauw samen met de bedrijfsartsen in een zogenaamde ‘verlengde arm constructie’, dit houdt concreet in dat zij werken onder toezicht van bedrijfsartsen. Casemanagers beoordelen geen medische gegevens, dat doen alleen bedrijfsartsen. De medische gegevens van medewerkers zijn alleen toegankelijk voor de bedrijfsartsen. Aan medewerkers wordt altijd gevraagd welke gegevens aan de werkgever teruggekoppeld mogen worden en welke niet.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u ons Privacyreglement ontvangen? Neem dan contact op met Cohesie via info@cohesie.nl of 0342 – 411 366.